JednodruhovkaSměsiLimitkaInstantVzorkyPříslušenstvíVoucheryZimní káva

Obchodní podmínky

I.

Úvodní ustanovení

VIII.

Způsob platby a převzetí zboží

II.

Uzavření kupní smlouvy - objednávka

IX.

Provozovatel

III.

Odstoupení od smlouvy

X.

Řešení sporů

IV.

Doprava zboží

XI.

Ochrana osobních údajů

V.

Nákup zboží

XII.

Ostatní ujednání

VI.

Odeslání objednávky

XIII.

Reklamace

VII.

Potvrzení objednávky a expedice zboží

Příloha č. 1 - Vzorové odstoupení od smlouvy

 I. Úvodní ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.caffe08.cz (prodávající), jehož provozovatelem je Petr Frűhauf, IČO 46047042. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a jeho zákazníků (spotřebitelů resp. kupujících).


II. Objednávka - uzavření kupní smlouvy

Odesláním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, potažmo reklamačním řádem, a  souhlasí s nimi. Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva skutečně vzniká v momentě převzetí objednaného zboží kupujícím. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je řádné vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí. V určitých případech si prodávající vyhrazuje právo pro neuzavření kupní smlouvy.


Jde zejména o tyto případy:

1. Vyprodání zboží v době mezi pravidelnými aktualizacemi skladových zásob na internetovém obchodě www.caffe08.cz
2. Nemožnost dodání zboží z důvodu jeho odcizení či poškození.
3. Zjištění zjevné chyby v ceně zboží, tedy zjištění značného rozdílu mezi cenou obvyklou a cenou uvedenou na www.caffe08.cz, pokud nebude u daného zboží zcela jasně uvedeno, že se jedná o „mimořádnou slevu“ nebo „akci“.

Místem doručení zboží je adresa doručení (případně fakturační, pokud je totožná), uvedená kupujícím v objednávkovém formuláři. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího po jeho převzetí a zaplacení. 


III. Odstoupení od smlouvy

Pokud je kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (v internetovém obchodě) má kupující dle ustanovení § 1829 zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy (vrátit zboží) bez udání důvodů, a to do 14 dnů ode dne převzetí zboží. 

Toto ustanovení zákona však nelze chápat jako možnost bezplatného zapůjčení, ozkoušení zboží. Kupující v případě využití práva na odstoupení od smlouvy do 14 dní, musí prodávajícímu vrátit veškerá plnění, která na základě kupní smlouvy získal. Pokud již toto není možné, bere kupující na vědomí, že pokud jím vrácené zboží bude např. poškozeno, otevřeno, opotřebeno či částečně spotřebováno nebo nebude vráceno včetně veškerého příslušenství (záruční list, manuál, obal apod.), vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu v souladu s ustanovením § 1833 zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku nárok na náhradu vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží případně s uvedením zboží do původního stavu. Nárok na úhradu těchto nákladů je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny. Náklady mohou dosáhnout i výše plné kupní ceny zboží.

V případě, že prodávající nepředal kupujícímu informace, které je povinen sdělit podle ustanovení § 1820 zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku, může kupujicí od smlouvy odstoupit do jednoho roku a čtrnácti dnů ode dne počátku běhu lhůty pro odstoupení. Jestliže však byl kupující poučen o právu odstoupit od smlouvy v této lhůtě, běží čtrnáctidenní lhůta pro odstoupení ode dne, kdy kupující poučení obdržel. 

Odstoupení od smlouvy kupující prodávajícímu předá nebo zašle ve 14 denní lhůtě. Kupující nemusí uvádět důvod, pro který od smlouvy odstupuje.

V případě odstoupení od smlouvy je nutné uplatňovat nárok na vrácení zboží pouze u toho právního subjektu Pražírna Caffe08, u kterého bylo zboží dle prodejních dokladů zakoupeno. Kompletní kontaktní údaje o prodávajícím jsou uvedené v bodě IX. těchto obchodních podmínek. 

Do 14 dnů od odstoupení je kupující povinen prodávajícímu zaslat nebo předat zakoupené zboží. Zboží by mělo být vráceno prodávajícímu (ne na dobírku) kompletní, nejlépe v původním obalu, nesmí jevit známky opotřebení či poškození.

Náklady na vrácení zboží nese kupující.

Vzorové odstoupení od smlouvy je součástí těchto obchodních podmínek.

Prodávající je povinen kupujícímu vrátit částku plně odpovídající ceně zboží a zaplaceným nákladům na jeho dodání bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 14 dnů od chvíle, kdy mu bylo doručeno odstoupení od smlouvy, a to stejným způsobem, jakým platbu od kupujícího přijal. Prodávající není povinen vrátit peníze kupujícímu dřív, než mu je vrácené zboží předáno. Nabízí-li prodejce v rámci určitého způsobu dodání zboží několik možností, je povinen kupujícímu nahradit nejlevnější z nich.


Právo na odstoupení od smlouvy dle § 1837 zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku nemá spotřebitel v případě smluv:

a) o poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a prodávající před uzavřením smlouvy sdělil kupujícímu, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,

b) o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,

c) o dodání alkoholických nápojů, jež mohou být dodány až po uplynutí třiceti dnů a jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávislých na vůli prodávajícího,

d) o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu,

e) o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,

f) o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném kupujícím na jeho žádost, to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných dílů,

g) o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které kupující z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,

h) o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal,

i) o dodávce novin, periodik nebo časopisů,

j) o ubytování, dopravě, stravování nebo využití volného času, pokud prodávající tato plnění poskytuje v určeném termínu,

k) uzavírané na základě veřejné dražby podle zákona upravujícího veřejné dražby nebo

l) o dodání digitálního obsahu pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem kupujícího před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a prodávající před uzavřením smlouvy sdělil kupujícímu, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy.


IV. Doprava zboží

Zboží je zasíláno prostřednictvím externího dopravce, kterým je přepravní společnost GLS. Cena dopravy je 115 Kč. Při nákupu nad 3 kg kávy je doprava ZDARMA. Ceny dodání platí pouze na území České republiky, do zahraničí platí ceny dle platného ceníku GLS. Doprava po Děčíně je 50 kč, při koupi nad 1.000 kč ZDARMA. 

Doprava formou Zásilkovny. Cena dopravy je 70 Kč. Pří nákupu nad 3 kg kávy je doprava ZDARMA. Zásilka je omezena hmotností (do 4 kg) a rozměry balíku. 


Zboží je zasíláno zpravidla do 5 pracovních dnů od přijetí objednávky. Nebude-li z nějakého důvodu možné zboží dodat v této lhůtě, informuje prodávající kupujícího o této skutečnosti. Součástí zásilky je prodejní doklad. Veškeré další požadavky vyřizujeme s našemi zákazníky individuálně. Expresní zásilky, speciální způsoby dodání, rozvoz po odběrových místech apod. 
 

V. Nákup zboží

Zboží je prezentováno v internetovém obchodě www.caffe08.cz formou náhledů po jednotlivých kategoriích. Detail každého produktu obsahuje název, balení, cenu s DPH (případnou slevu, původní cenu), obrázek a popis. 
 

Jak zakoupit zboží:

1. Zvolením požadovaného balení kávy se upraví také cena produktu, pro zakoupení produktu je potřeba použít tlačítko "KOUPIT", tímto vložíte zboží do virtuálního košíku. Při každém vložení zboží do košíku je zobrazen produkt, počet vložených kusů a cena zboží v košíku.
2. V košíku se Vám zobrazí jednotlivé produkty s cenou, počtem kusů, který lze změnit (nutné je potvrzení změny počtu). Ve druhém kroku máte možnost vyplnit objednávku včetně způsobu dodání zboží. Po vyplnění údajů v objednávce a seznámením se s obchodními a reklamačním řádem je nutné  odeslat objednávku ke zpracování.


VI. Odeslání objednávky
Po kontrole správnosti zadaných údajů je možné ve 3 kroku objednávku odeslat ke zpracování.


VII. Potvrzení objednávky a expedice zboží

Po odeslání závazné objednávky obdržíte automatické potvrzení o zařazení Vaší objednávky do systému. O průběhu vyřízení Vaší objednávky budete dále informováni prostřednictvím informačních emailů, případně telefonicky.

V případě, že Vámi objednané zboží nemůžeme dodat z důvodů vyprodání zásob, budete o této skutečnosti obratem informováni a Vaše objednávka bude po dohodě stornována nebo upravena. 

 

VIII. Způsob platby / doprava  a převzetí zboží

Platbu je možné provést prostřednictvím dobírky, případně u objednávky nad 2 kg je doprava zdarma. Další možností je rozvoz zdarma v případě dodání ve městě Děčín. Objednané zboží budete hradit v hotovosti při předání zboží. Zásilka Vám bude doručena ihned po expedici na adresu, kterou jste uvedli při objednávání zboží. Pro urychlení převzetí dodávky uvádějte vždy adresu, na které jste během dne k zastižení. O odeslání zboží 

Důležité upozornění:

Při přebírání zásilky, věnujte prosím mimořádnou pozornost při kontrole vnějšku balení. Zejména stavu balíčku. Drobné trhliny či jiné porušení a deformace značí nevhodné zacházení dopravcem a tím i možný vznik škody na zboží uvnitř balení. Pokud má balíček jakýkoli výše zmíněný ukazatel, trvejte na sepsání reklamačního protokolu. Tímto jednáním zajistíte snadnější reklamaci u dopravce, za kterou neneseme žádnou odpovědnost. 

V případě, že zjistíte poškození až po převzetí zásilky, prosíme, pořiďte fotografie a co nejrychleji kontaktujte o stavu zásilky dopravce a  nás na emailu: info@caffe08.cz.

Zboží k reklamaci či vrácení nám po dohodě zašlete na adresu:

Pražírna kávy Caffe08, Březiny 211, 405 02 Děčín, tel.: 775 244 891

V případě odstoupení od kupní smlovy ve lhůtě 14 dnů, je kupující povinnen vrátit zboží na vlastní náklady. 


IX. Provozovatel

Petr Frűhauf
Pražírna kávy Caffé08
Březiny 211
405 02 Děčín 2

IČO 46047042
DIČ CZ 6609060920


X. Řešení sporů

Vzájemné spory mezi prodávajícím a kupujícím řeší obecné soudy.
Kupující se může obrátit s žádostí o radu ohledně svých spotřebitelských práv na dTest, o.p.s. přes www.dtest.cz/poradna či na telefonu 299 149 009. Mimosoudní řešení sporů probíhá prostřednictvím služby VašeStížnosti.cz na webové stránce www.vasestiznosti.cz.

Dozor nad dodržováním povinností podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, vykonává Česká obchodní inspekce (www.coi.cz).


XI. Ochrana osobních údajů
 

Pražírna Caffe08 si velmi váží vaší důvěry a zpracovává a chrání vaše data dle zásad ochrany osobních údajů.

XII. Ostatní ujednání

Spotřebitelem respektive kupujícím se rozumí člověk, který na rozdíl od prodávajícho při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své podnikatelské činnosti ani v rámci samostatného výkonu svého povolání. Ostatní zde neuvedené záležitosti se řídí občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.), zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.) a dalšími právními předpisy, ve znění pozdějších právních předpisů. Smlouva a otázky související se řídí českým právem. Tato služba se vztahuje pouze na území České republiky.


Provozovna Caffe08 nezodpovídá za problémy vzniklé nesprávným používáním v rozporu s dodacími, platebními podmínkami a reklamačním řádem.

Tyto obchodní podmínky jsou účinné od 1. ledna 2014.

Příloha č. 1 - VZOROVÉ ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

Prodávající:
Název a adresa provozovny Pražírna Caffe08

Kupující:
Jméno a příjmení kupujícího
Adresa, telefon, email kupujícího
Číslo bankovního účtu kupujícího


Věc: Odstoupení od smlouvy
Oznamuji vám, že dle ustanovení § 1829 zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku odstupuji od smlouvy o nákupu níže uvedeného zboží.
 - název zboží
 - balení + počet ks


Datum: 

 ...........................
 podpis kupujícího

#pijtedobrekafe
Doprava a platbaObchodní podmínkyReklamaceKoupíte násZásady zpracování osobních údajůDOPLECHU.CZKe stažení